India Kills 38+ Terrorists in a Surgical Strike Across LOC

#Pakistan ki samajh main nahi aa raha ki yeh keh ki li hai ya fir leke kaha hai! 😉 #IndiaStrikesBack #IndiaPunishesPak #ModiPunishesPak Nawaz Sharif #NarendraModi #IndianArmy